Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Šiauliai, Pakalnės g. 6A, Šiauliai
+370 41 526048
amžius nuo 3 iki 99

Tarnybos tikslas:
Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams tėvams (globėjams, rūpintojams).

Vizija:
Šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir partnerystei įstaiga, teikianti profesionalią psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą Šiaulių miesto vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams.

Misija:
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga, siekianti teikti savalaikę, kokybišką pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms ir telkti visuomenės pastangas vaiko gerovei užtikrinti.

Tarnybos uždaviniai:
1. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti optimalią ugdymo formą.
2. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.
3. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialių ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

Veiklos kryptys:

PSICHOLOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai.
• Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
• Veda grupines konsultacijas mokiniams.
• Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, sprendžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
• Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
• Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei - su kitomis institucijomis, stebi mokinius pamokų metu.
• Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu.
• Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.
• Veda seminarus, skaito paskaitas, dalyvauja pedagogų bei tėvų susirinkimuose, rašo straipsnius.
• Teikia pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms krizės įstaigoje metu.

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaiko pažinimo kompetenciją.
• Įvertina mokinio mokymosi pasiekimų lygį.
• Kartu su psichologu, logopedu parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
• Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.
• Konsultuoja tėvus (globėjus rūpintojus), kaip namuose padėti vaikui.
• Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga švietimo pagalba, specialusis ugdymas.
• Teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms, mokytojams, specialiesiems pedagogams.
• Veda seminarus, skaito paskaitas.
• Renka duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius Šiaulių miesto ugdymo įstaigose.

LOGOPEDO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą.
• Kartu su psichologu ir specialiuoju pedagogu parengia vertinimo išvadą. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
• Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui būtų suteikta pagalba.
• Teikia metodinę pagalbą įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.
• Šviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
• Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei specialistų bendradarbiavimo grupes.
• Vertina ir padeda šeimoms spręsti sunkumus dėl vaiko savirealizacijos, mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sunkumų.
• Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
• Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
• Bendradarbiauja su ugdymo įstaigų pedagogais, kitais specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
• Teikia siūlymų dėl socialinio klimato gerinimo mokykloje.
• Atlieka šviečiamąjį informacinį darbą.
• Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

SURDOPEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina vaikų, turinčių klausos sutrikimų, kompetencijas ir ugdymosi pasiekimus, kalbos raidą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl papildomos pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos vaikui.
• Kartu su kitais specialistais rengia vertinimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
• Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta švietimo pagalba ir specialusis ugdymas.
• Veda pratybas sutrikusios klausos vaikams (ikimokyklinio amžiaus, nelankantiems ugdymo įstaigos, ir mokyklinio amžiaus vaikams, ugdomiems integruotai bendrojo lavinimo mokyklose)
• Teikia metodinę pagalbą įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir specialiesiems pedagogams bei logopedams.
• Šviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais.
• Renka duomenis apie Šiaulių miesto sutrikusios klausos vaikus, ugdomus bendrojo lavinimo įstaigose.

NEUROLOGO VEIKLOS KRYPTYS
• Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko neurologinį statusą, išaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo lygį.
• Dirba komandoje su logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu.
• Rekomenduoja vaikui kompleksą medicininių - fizioterapinių priemonių, kitų gydymo įstaigų specialistų pagalbą.
• Konsultuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus dėl optimalių dienos režimo sąlygų (ugdymui, poilsiui) parinkimo.
• Kaupia ir tvarko neurologinių tyrimų medžiagą.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰