Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Plungės Bendruomeniniai šeimos namai

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai, Nėščiųjų kursai, Savęs pažinimas, Santykiai poroje
Plungės r., Parko g.3b, Plungė
+370 604 81871
amžius nuo 7 iki 99

Plungės rajono savivaldybė vykdo projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas Bendruomeniniuose šeimos namuose“. Esame šio projekto partneriai ir nuo 2017 metų sausio pradžios teikiame kompleksines paslaugas Plungės rajono šeimoms. Šeimoms siūlomos grupiniai tėvystės įgūdžių ugdymo užsimėmimai, so­cio­kul­tū­ri­nės pa­slau­gos ir psi­cho­so­cia­li­nė pa­gal­ba, pa­de­da­ma įveik­ti šei­mo­je ky­lan­čias pro­ble­mas ir kri­zes, su­si­ju­sias su vai­kų auk­lė­ji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, sky­ry­bo­mis, ar­ti­mo­jo ne­tek­ti­mi, ne­ga­lia.

To­kia įvai­ria­pu­sė pa­gal­ba tei­kia­ma vi­soms Plungės rajono šeimoms, daug dėmesio sulaukia jaunos, socialinių įgūdžių stokojančios šeimos ar besilaukiančios jaunos mamytės.
Į sis­te­mi­nės pa­gal­bos šei­moms tei­ki­mą efek­ty­viai in­teg­ruo­ja­mi psi­cho­lo­gas, socialinis darbuotojas, lektoriai ir užim­tu­mo spe­cia­lis­tas. Or­ga­ni­zuo­ja­mos in­di­vi­dua­lios ir gru­pi­nės kon­sul­ta­ci­jos, ve­da­mi ak­tua­lūs mo­ky­mai ir se­mi­na­rai. Tei­kia­mos trum­pa­lai­kės vai­kų prie­žiū­ros pa­slau­gos, su­da­rant ga­li­my­bę tė­vams da­ly­vau­ti bend­ruo­me­ni­niuo­se šei­mos na­muo­se or­ga­ni­zuo­ja­muo­se už­siė­mi­muo­se. Tėvams pageidaujant vaikų atostogų metu organizuojamos stovyklos, kitos ugdomosios ir lavinamosios veiklos, susitikimai su įdomiais žmonėmis.

Visą informaciją apie Bendruomeniniuose šeimos namuose vykdomas veiklas bei teikiamas paslaugas rasite www.edukacijakitaip.lt arba socialiniame tinkle Facebook: Edukacija kitaip

Daiva Gramalienė
Bendruomeninių šeimos namų vadovė
Tel. 860481871
Mob. 8 673 32 642
El. p. edukacijakitaip@gmail.com

2017-12-04

Jauki aplinka. Dėmesys klientui - dideliam ir mažam. Dirba ilgai vakarais ir šeštadieniais, tad galima ateit visai šeimai.

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Mokytoja iš pašaukimo, be galo didelės širdies, tačiau tuo pačiu ir reikli. Patys gražiausi žodžiai ir didžiausios rekomendacijos!

Puikus pedagogas, jautrus ir dėmesingas žmogus

Ačiū už nuoširdų bendravimą, pagalbą ir rūpestį! Tokias matematikos mokytojas tik saugoti reikia!

Nuostabi mano vaikų mokytoja .Ačiū

Labai dėkoju šiai nuostabiai mokytojai ! Ji tiesiog tobula!